"กล้าหญ้าแฝกรากเปลือยที่มีคุณภาพ….กุญแจสู่ความสำเร็จ"

เราไม่อาจละเลยความสำคัญของ กล้าหญ้าแฝกรากเปลือยที่มีคุณภาพได้  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ   นางสุดารัตน์  จูสวย  หมอดินอาสาจังหวัดระนอง ผู้ซึ่งบุกเบิกการทำกล้าหญ้าแฝกรากเปลือยคุณภาพสูงมาเป็นเวลากว่า  10  ปี   เป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จของเทคโนโลยีหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  เป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาเกษตรกรภาคใต้ในการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณกล้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพ  ที่สามารถนำองค์ความรู้ของผลงานมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้

การเตรียมแปลงขยายพันธุ์ 

v   นำกล้าหญ้าแฝกที่เตรียมไว้แล้วปลูกลงในหลุมๆละ 1-3   กล้า  ใช้ระยะปลูก  50 เซนติเมตร   ใช้ดินกลบโคนหน่อให้แน่น ถ้าฝนไม่ตกต้องให้น้ำตอนเย็นให้ชุ่มชื้นติดต่อกัน 1  อาทิตย์

v    หลังจากปลูกได้  1  เดือน ให้ถากหญ้ากำจัดวัชพืช ใช้เคียวเกี่ยวใบออกสูงจากระดับผิวดิน  20  เซนติเมตร เพื่อเร่งการแตกกอ 

v   ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2  หมักจากปลา ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงอัตรา  1 ลิตรต่อน้ำ 200  ลิตร ทุกๆ 15  วัน  หญ้าแฝกจะแตกหน่อออกมา  30  หน่อ ให้ใช้เคียวเกี่ยวใบที่ระดับความสูง  20  เซนติเมตร  ซึ่งจะทำให้มีการแตกกอเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  50  หน่อต่อกอ  อาจมีการดายหญ้ากำจัดวัชพืชเป็นบางครั้ง

การเตรียมกล้าพร้อมใช้งาน

v    เกี่ยวใบหญ้าแฝกแต่ละกอให้เหลือความยาวจากพื้นดิน  25  เซนติเมตร

v    ใช้จอบคมแซะดินโดยรอบกอ  แล้วงัดขึ้นมาเป็นกอ ใช้มีดคมตัดรากอีกครั้ง เพื่อให้สะดวกในการขนไปรวมกัน

v   ใช้มีดผ่าแยกกอให้ออกเป็นต้นเดี่ยวๆ  เอาใบแห้งออก  สับรากออกให้หมด  เหลือเหง้าหญ้าแฝกเอาไว้  ตัดใบออกให้เหลือความยาว  15 เซนติเมตร  มัดเป็น กำๆละ  50  หน่อ

v   นำกล้าหญ้าแฝกที่มัดเป็นกำแล้วไปแช่ในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด. 2 สูตร ปลา ในอัตรา  4  ช้อนโต๊ะต่อน้ำ  20  ลิตร  แช่พอท่วมเหง้ากล้าหญ้าแฝก  เป็นเวลา  10  ชั่วโมงจะเห็นเป็นตุ่มรากสีขาวงอกออกมารอบเหง้ากล้าหญ้าแฝก

v   จากนั้นนำมาตั้งบนดินในที่ร่มเงาใต้ต้นไม้  1  วัน  จะเห็นตุ่มรากงอกออกมาชัดเจนพร้อมนำไปปลูกในแปลงขยายพันธุ์อีกครั้งหรือ  พร้อมขนส่งนำไปปลูกในพื้นที่ได้ทันที

v    กล้าหญ้าแฝกรากเปลือยที่ได้  จะมีความสดแข็งแรง พร้อมที่จะขนส่งไปได้ปริมาณมาก   ในระยะทางที่ไกล 

อีกหนึ่งความสำเร็จจากภูมิปัญญาเกษตรกรภาคใต้

 
 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet