"มหัศจรรย์รากหญ้าแฝก...พิชิตดินดาน"

พื้นที่ภาคกลางในบ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพปัญหาของดินที่สำคัญ คือ ดินมีชั้นดานแน่นทึบ  การระบายน้ำเลว และมีการชะล้างหน้าดินสูง ซึ่งมีเกษตรกรชื่อ นายแอ้ว ลักษณะภู หมอดินบ้านดอนขุนห้วย ได้นำพระราชดำริที่ให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ปัญหาดินดานทดลองทำจนประสพผลสำเร็จ    เป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาภาคกลางในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกแก้ปัญหาดินดาน  ที่สามารถนำองค์ความรู้ของผลงานมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้

เคล็ดลับพิชิตดินดาน

พื้นที่สวนของหมอดินแอ้วเป็นพื้นที่ดินดานแข็ง มีอินทรียวัตถุในดินต่ำจนพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้  หมอดินแอ้วได้นำหญ้าแฝกมาปลูกในสวน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดินดานและเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน โดยเริ่มจากการรดน้ำให้ทั่วพื้นที่แล้วขุดหลุมใส่ปุ๋ยหมัก  จากนั้นให้ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวระยะห่างระหว่างแถว  50  เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น เต็มพื้นที่ หลังจากปลูกหญ้าแฝก 12  เดือน ให้ทำการไถกลบมวลชีวภาพหญ้าแฝกทั้งหมดลงในดิน แล้วจึงปลูกแถวหญ้าแฝกอีกครั้งหนึ่งควบคู่ไปกับการปลูกไม้ผล  เช่น  กล้วยน้ำว้า,กล้วยหอม,มะนาว,มะม่วง  มีรูปแบบดังนี้

v   การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวยาวขนานกันไปห่างกัน  2  เมตร และปลูกต้นกล้วยหอมที่ระยะกึ่งกลางแถว ระยะห่างระหว่างต้น  2  เมตร

v    การปลูกต้นมะนาว โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 4  เมตร และปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบโคนต้นเป็นเส้นวงกลมใช้ระยะห่างจากทรงพุ่มของต้นมะนาว  50  เซนติเมตร

v    การปลูกมะม่วง ระยะห่างระหว่างต้น 4  เมตร โดยมีการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบโคนต้นเป็นเส้นวงกลมใช้ระยะห่างจากจากทรงพุ่มต้นมะม่วง  50  เซนติเมตร

การดูแลรักษาหญ้าแฝก

v   มีการรดน้ำแบบใช้สายยางรด  แล้วปล่อยทิ้งในทั่วพื้นที่

v   การตัดใบหญ้าแฝกเพื่อยืดอายุของกอหญ้าแฝกไม่ให้ออกดอกและเร่งการแตกหน่อ

v   ตัดใบหญ้าแฝกคลุมโคนต้นไม้ผลเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและช่วยรักษาความชื้น

ผลจากการปลูกหญ้าแฝก

เมื่อปลูกหญ้าแฝกแล้วรดน้ำ ดินจะอ่อนนุ่มขึ้นทำให้รากหญ้าแฝกค่อยๆชอนไชลงไปในดินดานได้ และรากส่วนที่แก่จะถูกจุลินทรีย์ในดินย่อยสลาย ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นภายในชั้นหน้าตัดดินลึกลงไป  ใบและต้นหญ้าแฝกที่ถูกไถพรวนลงในดินทำให้ดินชั้นบนโปร่งขึ้น เกิดช่องว่างในดินสามารถกักเก็บน้ำ ทำให้ ดินมีความชุ่มชื้น ไม้ผลสามารถเจริญเติบโตได้ดี   สังเกตุได้จากทั้งมะม่วง และมะนาว มีการแตกยอดอ่อน  ออกดอกและติดผล

อีกหนึ่งความสำเร็จจากภูมิปัญญาเกษตรกรภาคกลาง 

 

 

 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet