ความเป็นมาของดนตรีไทยเราสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ได้ 4 ยุค

แต่ละยุคมีเครื่องดนตรี การร้องการบรรเลง และวิวัฒนาการ ดังนี้

1. ดนตรีไทยสมัยก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี การศึกษาค้นคว้าเรื่องราว

ของดนตรีสมัยก่อนกรุงสุโขทัย เรากระทำได้ยากกมาก เพราะไม่มีเรื่องราว

ที่บันทึกเป็นหลักฐานแน่นอน จึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเปรียบเทียบเท่านั้น

ใน พ . ศ . 1286 ไทยได้เจริญสัมพันธไมตรีกับจีนใน พ . ศ . 1291 จีนและธิเบต

ได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี และไทยเราก็ได้ส่งทูตไปบ้าง มีการบรรเลงเพลง

น่านเจ้าจิ้นก้อง ” ( ทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงจีน ) อาจเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อ

เป็นการตอบแทนที่จีนส่งทูตไทยก็ได้ เครื่องดนตรีในยุคนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมี ขลุ่ย

แคน ปี่ซอ และพิณ กระจับปี่ ซึง สะล้อ 2. ดนตรีสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ได้หลัก

ฐานจากศิลาจารึก สันนิษฐานว่าในสมัยนั้นเครื่องดนตรีจะมีกลองสองหน้า แตรงอน

แตรสังข์ ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง บัณเฑาะว์ กรับ กังสดาล มโหระทึก ซอสามสาย ระนาด

เกิดขึ้นแล้ว ส่วนการผสมวง มี 4 ประเภท คือ - การบรรเลงพิณคนเดียว - วงขับไม้ -

วงปี่พาทย์เครื่องห้า - วงประโคม แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของงาน - ประโคมแตร

และมโหระทึก ใช้เวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก และการเสด็จพระราชดำเนินขบวนน้อย

- ประโคมแตรสังข์และกลองชนะ ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินกระบวนพยุหยาตรา

3. ดนตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยนี้ดนตรีไทยเจริญขึ้นมากและเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน

เครื่องดนตรีในสมัยนี้ก็ได้มาตั้งแต่กรุงสุโขทัย แต่ได้มีการปรับรูปร่างและการประสมวง

ดนตรี มีการคิดเครื่องดนตรีเพิ่ม เช่น จะเข้ ในสมัยอยุธยานี้ มีเครื่องดนตรีครบทุกชนิด

ลักษณะการประสมวง ในสมัยนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 1. วงขับไม้ ได้ปรับปรุงมาจากสมัย

กรุงสุโขทัยโดยเอาวงขับไม้กับการบรรเลงพิณมาผสมกัน 2. วงเครื่องสาย ซึ่งในสมัยนี้ยังมี

แบบแผนไม่แน่นอนนัก 3. วงมโหรี ประกอบด้วย ซอสามสาย กระจับปี่ ขลุ่ย โทน กรับพวง

รำมะนา 4. วงปี่พาทย์ เหมือนสมัยกรุงสุโขทัย แต่เพิ่มระนาด เพลงในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วน

มากเป็นอัตรา 2 ชั้น เพลงเนื้อเต็มที่มีชื่อเสียงได้แก่ เพลง แขกต่อยหม้อ ธรณีร้อยไห้ ทะเลบ้า

เป็นต้น 4. ดนตรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการหฟื้นฟูศิลปด้านดนตรีขึ้นหลายชนิด ในด้าน

เครื่องดนตรีมีกลองทัด 2 ลูก เป็นชุด ( แต่เดิมมีลูกเดียว ) มีสองหน้า ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่

ฆ้องมอญ ระนาดทอง ระนาดทุ้มเหล็ก และอังกะลุง

ลักษณะการประสมวงดนตรีไทยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1. วงขับไม้ เหมือนกรุงสุโขทัย
2. ประเภทเครื่องกลองแขก ให้กลองแขกผสมกับปี่ชวา ฆ้องโหม่ง
3. การประสมวงประเภทเครื่องสาย
4. การประสมวงประเภทปี่พาทย์
5. การประสมวงประเภทมโหรี

 ....................................................................................................................
 
 
 
 


ใจเหลือเหลือ - Dr.Fuu

Comment

Comment:

Tweet

สร้างเว็บสวยจาง(โคตรแอ๊บเลอะ) wink wink confused smile

#1 By นู๋แหม่ม (110.49.193.238) on 2010-11-27 11:12